ഗ്രാമ സഭകളുടെ സംഘാടനം സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലര്‍ PAN/17316/2019-J8(DP) Dt 20-01-2020