ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ കോവിഡ് പ്രതിരോധം ഒറ്റ നോട്ടത്തില്‍