ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുകളിലെ ഫോണ്‍ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലര്‍ (PAN/2444/2020-D3(DP) Dt 15-07-2021