ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ കേസുകള്‍ക്ക്‌ സെക്രട്ടറി ഹാജരാകുന്നത് - സര്‍ക്കുലര്‍