ശ്രീമതി ഉമവര്‍മ്മയുടെ ഹെഡ്ക്ലര്‍ക്ക്/അക്കൗണ്ടന്റ് തസ്തികയിലെ സീനിയോരിറ്റി പുനക്രമീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്