ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഐ ഡി കാര്‍ഡ് തയ്യാറാക്കി നല്‍കുന്നതിനുള്ള ക്വൊട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ് ...