ഡി ഡി പി തിരുവനന്തപുരം - വസ്തു നികുതി - ഡേറ്റാ പ്യൂരിഫിക്കേഷന്‍ അവലോകനയോഗം 07.05.2018 ന്

Posted on Friday, May 4, 2018-4:55 pm

വസ്തുനികുതി കുടിശ്ശിക പിരിവ്‌ - ഡേറ്റാ പ്യൂരിഫിക്കേഷന്‍ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളുടെ അവലോകനയോഗം സംശയദൂരീകരണ ക്ലാസും അണ്ടൂര്‍ക്കോണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൊണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാളില്‍ വച്ച് 07.05.2018 ന് നടക്കുന്നതാണ്

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍