അസി.സെക്രട്ടറി മാരുടെ ചുമതലകള്‍ - ഭേദഗതി - ഉത്തരവ്