അസി.സെക്രട്ടറി മാരുടെ ചുമതലകള്‍ നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവ്