പരാതികള്‍ അറിയിക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടരേറ്റില്‍ ടോള്‍ ഫ്രീ നമ്പര്‍ -1800 425 1054

Posted on Tuesday, October 23, 2018-3:02 pm

പരാതികള്‍ അറിയിക്കുന്നതിന്  പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടരേറ്റില്‍ ടോള്‍ ഫ്രീ നമ്പര്‍  - 1800 425 1054