കന്നുകാലികളും വളര്‍ത്തു മൃഗങ്ങളും അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കല്‍ - സര്‍ക്കുലര്‍ (PAN/24693/2018-C4 DP Dt 26-11=2018)