വിവിധ ജില്ലകളില്‍ നിന്നുള്ള അടിയന്തിര പ്രധാന്യമുള്ള വിഷയങ്ങള്‍ - ചര്‍ച്ച.

Posted on Sunday, November 5, 2017-9:40 pm

ദിനം പ്രതി വിവിധ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം  സംവാദങ്ങള്‍ അനൌദ്യോഗികമായി നടക്കുന്നുണ്ട് . ടി വിഷയങ്ങളില്‍ പലതും കൂട്ടായ ആശയവിനിമയത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കാന്‍ കഴിയുന്നവയുമാണ്‌. ഈ രീതിയില്‍ വകുപ്പിന്‍റെ പ്രത്യേക   ശ്രദ്ധ വേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ ഈ ബ്ലോഗിലൂടെ ആര്‍ക്കും അവതരിപ്പിക്കാം . 

അവസ്ഥാ വിശകലന സംവാദം