ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടര്‍, അസിസ്റ്റന്റ്റ് ഡയറക്ടര്‍ എന്നീ തസ്തികകളിലെ കരട് ഗ്രഡേഷന്‍ ലിസ്റ്റ്  പിന്‍വലിച്ച ഉത്തരവ്

Posted on Monday, February 27, 2017-12:18 pm

 ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടര്‍, അസിസ്റ്റന്റ്റ്  ഡയറക്ടര്‍  എന്നീ തസ്തികകളിലെ  കരട് ഗ്രഡേഷന്‍ ലിസ്റ്റ്  പിന്‍ വലിച്ച് ഉത്തരവ്