റോയി ഫെര്‍ണാണ്ടസ്, സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് - സീനിയോറിറ്റി ക്രമപ്പെടുത്തല്‍- ആക്ഷേപം സംബന്ധിച്ച്.