ഓണ്‍ലൈന്‍ ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ -അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിന് തീയതി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചും ജീവനക്കാരുടെ അവധി വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് മാര്‍ഗ്ഗ നി‍ര്‍ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചും സര്‍ക്കുലര്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. (PAN/11965/2021-E1(DP) date 19/07/2022) -സംബന്ധിച്ചു്