01/01/2021 മുതല്‍ 31/12/2021 വരെ ഹെഡ്ക്ലര്‍ക്ക്/അക്കൗണ്ടന്റ് തസ്തികയില്‍ നിയമിതരായ ജീവനക്കാരുടെ സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് അന്തിമമാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു(PAN/6042/2022-E3(DP) date 27/07/2022)