2022 ലെ പൊതുസ്ഥലമാറ്റത്തിനായി അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ച ജീവനക്കാര്‍ക്ക് അപേക്ഷ പിന്‍വലിക്കുന്നതിനുളള അനുമതി നല്‍കി സര്‍ക്കുലര്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു