ഡ്രൈവര്‍ (എല്‍ ‍ഡി വി) തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് റേഷ്യോ പ്രൊമോഷന്‍ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു (PAN/3172/2020-E14(DP) date 02/09/2022)