തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലനില്‍ക്കുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് അവധി അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സര്‍ക്കുലര്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു