പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം 2022-പെര്‍ഫോമന്‍സ് ആഡിറ്റ് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍/സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്/സെക്രട്ടറി തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥലമാറ്റ പട്ടിക അന്തിമമാക്കി അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു (PAN/34/2022-E1(DP) date 27/09/2022)