പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം 2022 -അന്തിമ ക്യൂ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു