അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി /ജൂനിയർസൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിലേയ്ക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നല്‍കി ഉത്തരവാകുന്നു (PAN/22/2022-E2(DP)(1) date 13/10/2022)