പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം 2022- അക്കൊണ്ടന്റ് തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥലമാറ്റ ലിസ്റ്റ് അന്തിമമാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു (PAN/6/2022-E13(DP) date 11/11/2022)