ക്ലർക്ക് തസ്തികയില്‍ നിന്നും സീനിയർക്ലർക്ക് തസ്തികയിലേയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനക്കയറ്റ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു(PAN/44/2022-E4(DP) date 04/12/2022)