അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി/ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിലെ സ്ഥലംമാറ്റ , ഭേദഗതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു(PAN/22/2022-E2(DP) date 05/12/2022)