ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക് തസ്തികയിലെ സ്ഥലംമാറ്റം,ഭേദഗതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു(PAN/33/2022-E1(DP) date 17/12/2022)