സീനിയർ ക്ലർക്ക് തസ്തികയിലേയ്ക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നല്‍കി ഉത്തരവാകുന്നു (PAN/5/2023-E4(DP) Dt:24/01/2023)