ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്, പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ഓഫീസുകളിലേക്കുള്ള സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ടുമാരെ നിയമിച്ച ഉത്തരവ്_14.06.2017

Posted on Friday, June 16, 2017-7:02 pm

ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്, പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ഓഫീസുകളുലേക്കുള്ള സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ടുമാരെ നിയമിച്ച  ഉത്തരവ്_14.06.2017