സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് മാരുടെ സീനിയോരിറ്റ് പുന ക്രമീകരണം - നോട്ടീസ് - സംബന്ധിച്ച്

Posted on Tuesday, November 28, 2017-11:03 am

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് മാരുടെ സീനിയോരിറ്റി -  ശ്രീ അജയ് .എ, സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്, വെളിനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ അപേക്ഷ പ്രകാരമുള്ള  പുന ക്രമീകരണം - നോട്ടീസ് - സംബന്ധിച്ച്