പഞ്ചായത്ത്‌ ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസിലെ പഴയ ബോലെറോ ജീപ്പ് - ലേലം സംബന്ധിച്ച് - അറിയിപ്പ്