ഡിഡിപി എറണാകുളം - റോഡ്‌ റോളര്‍ ലേലം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്