ഗ്രാമലക്ഷ്മി മുദ്രാലയം - ടെണ്ടർ അറിയിപ്പ് : Dated:29/10/2021

Posted on Saturday, October 30, 2021-5:02 pm

1.Last Date & time for submission of tender/bid : 11/11/2021, 11.00 am
2. Date & time of opening tender/bid : 11/11/2021, 2.00 pm