ഡിഡിപി ഇടുക്കി - വിവിധ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി താഴെപ്പറയുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു