ഡിഡിപി -കോഴിക്കോട് -ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ കുടിവെള്ളവിതരണം-വാഹനങ്ങളില്‍GPS സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനും മോണിറ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതിനും 26.03.2022 3 PM നകം ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.