ജീവനക്കാര്യം-   ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിൽ നിന്നും സീനിയർ  ക്ലർക്ക് തസ്തികയിലേയ്ക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയത്-സ്റ്റേഷൻ അനുവദിച്ചത്  സംബന്ധിച്ച്