ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക് തസ്തികയിലേയ്ക്ക് പരിവര്‍ത്തനം നടത്തി ഉത്തരവാകുന്നു (PAN/33/2022-E3(DP)(1) dated 11/11/2022)