ജോയിന്‍റ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം -പാലക്കാട് -പുനർ ക്വട്ടേഷൻ  നോട്ടീസ് - ഔദ്യോഗിക ആവശ്യത്തിനായി പ്രതിമാസ വാടക നിരക്കിൽ കാർ ലഭ്യമാക്കുവാൻ തയ്യാറുള്ള കാറുടമകളിൽ നിന്നും ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു