ഡി ഡി പി മലപ്പുറം-സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് തസ്തികയിലേക്കുള്ള സ്ഥാനക്കയറ്റം/ സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്കുമാരുടെ അന്തര്‍ ജില്ല സ്ഥലമാറ്റം- ഉത്തരവ്-04.11.2019

Posted on Tuesday, November 5, 2019-11:41 am

ഡി ഡി പി മലപ്പുറം-സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് തസ്തികയിലേക്കുള്ള സ്ഥാനക്കയറ്റം/ സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്മാരുടെ അന്തര്‍ ജില്ല സ്ഥലമാറ്റം- ഉത്തരവ്