ഡിഡിപി കോഴിക്കോട്– സ്ഥാനകയറ്റം -സീനിയര്‍  ക്ലര്‍ക്കിനെ  കോഴിക്കോട്   ജില്ലയിലേക്ക് അലോട്ട് ചെയ്ത ഉത്തരവ് 

Posted on Thursday, November 7, 2019-10:22 am

ഡിഡിപി കോഴിക്കോട്– സ്ഥാനകയറ്റം -സീനിയര്‍  ക്ലര്‍ക്കിനെ  കോഴിക്കോട്   ജില്ലയിലേക്ക് അലോട്ട് ചെയ്ത ഉത്തരവ്