ഡിഡിപി -പത്തനംതിട്ട -ജീവനക്കാര്യം -ക്ലാര്‍ക്കുമാരുടെ സ്ഥലമാറ്റ ഉത്തരവ് - 23.07.2020