ഡിഡിപി -കോഴിക്കോട് -ജീവനക്കാര്യം -ക്ലാര്‍ക്കുമാരുടെ സ്ഥലമാറ്റവും നിയമനവും - 24.07.2020