ഡിഡിപി -കാസറഗോഡ് -ജീവനക്കാര്യം - പൊതു സ്ഥലമാറ്റം-ഓഫീസ് അറ്റന്റന്റുമാരുടെ സ്ഥലമാറ്റവും നിയമനവും-06.08.2020