ഡിഡിപി -കാസറഗോഡ് -ജീവനക്കാര്യം -ക്ലാര്‍ക്കുമാരുടെ സ്ഥലമാറ്റവും നിയമനവും - 06.08.2020