ഡിഡിപി മലപ്പുറം – ക്ലര്‍ക്കുമാരുടെ സ്ഥാനകയറ്റവും നിയമനവും