ഡിഡിപി - കോഴിക്കോട് - ക്ലർക്കുമാരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റം