ഡിഡിപി -എറണാകുളം -2021 പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം- സീനിയർ ക്ലർക്ക്, ക്ലർക്ക്, ഓഫീസ് അറ്റൻ്റൻ്റ് എന്നീ തസ്തികകളിലെ അപേക്ഷകരുടെ കരട് ലിസ്റ്റ്