ഡിഡിപി -തൃശ്ശൂർ -2021 പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം- സീനിയർ ക്ലർക്ക്, ക്ലർക്ക്, ഓഫീസ് അറ്റൻ്റൻ്റ്, ഫുള്‍ ടൈം സ്വീപ്പര്‍, ഫുള്‍ ടൈം ലൈബ്രേറിയൻ എന്നീ തസ്തികകളിലെ അപേക്ഷകരുടെ കരട് ലിസ്റ്റ്