ഡിഡിപി -കോഴിക്കോട് -2021 പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം- സീനിയർ ക്ലർക്ക്, ക്ലർക്ക്, ഓഫീസ് അറ്റൻ്റൻ്റ്,ഡ്രൈവർ,ഫുള്‍ ടൈം സ്വീപ്പര്‍ എന്നീ തസ്തികകളിലെ അപേക്ഷകരുടെ കരട് ലിസ്റ്റ്