ജോയിന്‍റ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം -പാലക്കാട് -ജീവനക്കാര്യം - വിവിധ വിഭാഗത്തിലെ ജീവനക്കാർക്ക് സീറ്റുകൾ നിശ്ചയിച്ചും ജീവനക്കാരെ വിന്യസിച്ചു കൊണ്ട് ഭേദഗതി വരുത്തി ഉത്തരവ്

Posted on Monday, May 29, 2023-11:29 am

ജോയിന്‍റ്  ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം   -പാലക്കാട് -ജീവനക്കാര്യം - വിവിധ വിഭാഗത്തിലെ ജീവനക്കാർക്ക്  സീറ്റുകൾ നിശ്ചയിച്ചും ജീവനക്കാരെ വിന്യസിച്ചു കൊണ്ട് ഭേദഗതി വരുത്തി ഉത്തരവ്