ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ - തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പട്ടികയും റിപ്പോര്‍ട്ടും