പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസില്‍ ഗ്രീന്‍ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ നോഡല്‍ ആഫീസര്‍ ആയി സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്, ശ്രീ. കെ പ്രശാന്ത് കുമാറിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു , 9496040608.

Posted on Tuesday, May 15, 2018-12:34 pm

പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസില്‍ ഗ്രീന്‍ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ നോഡല്‍ ആഫീസര്‍ ആയി  സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്, ശ്രീ. കെ പ്രശാന്ത് കുമാറിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു , 9496040608.

പഞ്ചായത്ത് ഡയരക്ടര്‍